Vyměření poplatků za rok 2020 hromadným předpisným seznamem

Všem poplatníkům a zákonným zástupcům nezletilých poplatníků, kteří nezaplatili místní poplatek ze psů a místní poplatek za komunální odpad za rok 2020 včas, nebo ve správné výši, byl v souladu s platnou legislativou 2. září vyměřen poplatek hromadným předpisným seznamem. 

Oznámení o vyměření poplatku hromadným předpisným seznamem je zveřejněno veřejnou vyhláškou na úřední desce a seznam je také k nahlédnutí od 3. září do 4. října na Odboru ekonomiky, oddělení místních příjmů, Bratrská 34 - 2. patro, dveře č. 50 (poplatek ze psů) a dveře č. 42 a 41 (poplatek za komunální odpad).
Při nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu budou poplatníkovi, či zákonnému zástupci nezletilého poplatníka zpřístupněny po předložení průkazu totožnosti pouze údaje týkající se jemu stanovenému poplatku.
Za den doručení tohoto hromadného předpisného seznamu se považuje třicátý den po jeho zpřístupnění, tj. ode dne, kdy bylo možné se s ním poprvé seznámit.
Po uplynutí náhradní lhůty pro zaplacení poplatku uvedeného v hromadném předpisném seznamu bude přistoupeno k jeho vymáhání. Dlužník také nese náklady spojené s vymáháním a jejich minimální výše činí 500 Kč. Náklady se zvyšují v návaznosti na výši nedoplatku, způsobu a průběhu exekuce.
V případě tíživé finanční situace je možné požádat o rozložení úhrady na splátky, popřípadě o posečkání (žádost podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 400 Kč). 

Bližší informace poskytne