Zvukový záznam 24. Zastupitelstva města Přerova, konaného dne 25. 4. 2022

Zvukový záznam je upraven (anonymizován).

Kompletní zvukový záznam ke stažení: 24. ZM - 25. 4. 2022 


BOD

název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

1.1

Zahájení, schválení programu, schválení ověřovatelů a zapisovatelky


66157[66157][][500][25][true][audio][mpeg]

1.5.3

Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku – Předřazeno na úvod zasedání


66170[66170][][500][25][true][audio][mpeg]

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Souhrnná zpráva o aktivitách statutárního města Přerova v souvislosti s migrační vlnou uprchlíků z Ukrajiny


66169[66169][][500][25][true][audio][mpeg]

2.2

Informace o činnosti Rady města Přerova od 23. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů


66159[66159][][500][25][true][audio][mpeg]

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – pozemků p.č. 893, p.č. 894 a p.č. 895 vše v k.ú. Žeravice


66145[66145][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.2

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 283/2 v k.ú. Dluhonice


66148[66148][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.3

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 60/6 v k.ú. Popovice u Př.


66149[66149][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova - pozemků p.č. 890/1, p.č. 891, p.č. 894/2, p.č. 896/1, p.č. 896/3, p.č. 896/4, p.č. 898, p.č. 899 vše v k.ú. Henčlov


66151[66151][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.5

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – části pozemku p.č. 437 v k.ú. Penčičky


66139[66139][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.6

Úplatný převod nemovité věci z vlastnictví statutárního města Přerov – pozemku p.č. 2294/11 v k.ú. Přerov


66144[66144][][500][25][true][audio][mpeg]

3.2.7

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 3161/20 v k.ú. Přerov


66138[66138][][500][25][true][audio][mpeg]

3.4.1

Směna nemovitých věcí – pozemku p.č.  460/3 ostatní ploha o výměře 143 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví statutárního města Přerova za pozemek p.č. 461/2 o výměře 131 m2 v k.ú. Přerov ve vlastnictví právnické osoby.


66147[66147][][500][25][true][audio][mpeg]

3.4.2

Směna nemovitých věcí - pozemku p.č. 606 v k.ú. Dluhonice v majetku statutárního města Přerova za pozemky p.č. 1291, části pozemku p.č. 1290 a spoluvlastnického podílu k id 1/30 pozemku p.č. 1084/3 vše v k.ú. Dluhonice


66163[66163][][500][25][true][audio][mpeg]

3.4.3

Směna nemovitých věcí - pozemků v k.ú. Přerov, k.ú. Předmostí, k.ú. Dluhonice, k.ú. Bochoř, k.ú. Lověšice u Přerova v majetku statutárního města Přerova za pozemky v k.ú. Dluhonice, k.ú. Přerov, k.ú. Lověšice u Přerova a k.ú. Předmostí


66152[66152][][500][25][true][audio][mpeg]

3.4.4

Směna nemovitých věcí – pozemků p.č.  4943/4, p.č. 4943/7, p.č. 5084/23, p.č. 6568/16, p.č. 6569/13 vše v k.ú. Přerov za pozemky p.č. 4224, p.č. 4230, p.č. 4232, p.č. 6546/3, p.č. 6552/45, p.č. 6552/46, p.č. 6850/9, p.č. 6850/11, p.č. 6850/13, p.č. 3492/10, p.č. 3492/15 a p.č. 3492/17 všechny v k.ú. Přerov


66153[66153][][500][25][true][audio][mpeg]

3.6.1

Majetkoprávní vypořádaní užívání nemovitých věcí - infrastruktura Losy Kozlovice


66160[66160][][500][25][true][audio][mpeg]

3.6.2

Smlouva o přeložkách účelových komunikací


66136[66136][][500][25][true][audio][mpeg]

3.6.3

Majetkoprávní vypořádání k nemovitým věcem – uzavření Smlouvy o budoucích závazcích souvisejících s realizací stavebního záměru, bezúplatný převod části pozemku p.č. 434/2 v k.ú. Horní Moštěnice do vlastnictví statutárního města Přerov a přijetí finančního daru


66156[66156][][500][25][true][audio][mpeg]

3.7.1

Odpis pohledávky po neúspěšné exekuci


66146[66146][][500][25][true][audio][mpeg]

3.7.2

Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení


66133[66133][][500][25][true][audio][mpeg]

3.7.3

Odpis pohledávky po skončeném insolvenčním a exekučním řízení


66134[66134][][500][25][true][audio][mpeg]

4.

Finanční záležitosti

4.1

Schválení účetní závěrky statutárního města Přerova sestavené ke dni 31.12.2021


66154[66154][][500][25][true][audio][mpeg]

4.2

Rozpočtové opatření č. 5 a 6


66165[66165][][500][25][true][audio][mpeg]

4.3

Rozpočtové opatření č. 7


66161[66161][][500][25][true][audio][mpeg]

4.4

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Tělocvičnou jednotu Sokol Přerov na zhotovení slavnostního praporu


66141[66141][][500][25][true][audio][mpeg]

5.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

5.1

Veřejná zakázka „Zateplení balkonů, výměna balkonových čel v domech Osmek 5, 7“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku


66135[66135][][500][25][true][audio][mpeg]

5.2

Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků na ulici Svépomoc I v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku


66162[66162][][500][25][true][audio][mpeg]

5.3

Veřejná zakázka „TGM 16 – Rekonstrukce budovy Magistrátu v Přerově“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku – Předřazeno na úvod zasedání jako bod 1.5.3

5.4

Veřejná zakázka „Servisní podpora produktů pořízených v rámci IOP 09“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku


66167[66167][][500][25][true][audio][mpeg]

5.5

Uzavření darovací smlouvy mezi statutárním městem Přerov a J.B.


66140[66140][][500][25][true][audio][mpeg]

6.

Školské záležitosti

6.1

Tělocvičná jednota Sokol Přerov – žádost o poskytnutí dotace z Dotačního programu B statutárního města Přerova pro rok 2022 v oblasti sportu


66155[66155][][500][25][true][audio][mpeg]

7.

Sociální záležitosti

7.1

Vyhlášení Dotačního programu na podporu zdravotních služeb v roce 2022


66168[66168][][500][25][true][audio][mpeg]

8.

Různé

8.1

Uzavření darovací smlouvy na poskytnutí náborového příspěvku zaměstnanci statutárního města Přerova zařazeného do Městské policie Přerov


66137[66137][][500][25][true][audio][mpeg]

8.2

Návrh na uzavření smlouvy o poskytnutí peněžitého daru – jednorázové nenávratné finanční výpomoci ze Sociálního fondu zaměstnanců statutárního města Přerova ve výši 150 000,-- Kč


66143[66143][][500][25][true][audio][mpeg]

8.3

Poskytnutí dotace na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro rok 2022


66150[66150][][500][25][true][audio][mpeg]

8.4

Poskytnutí dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova pro rok 2022


66142[66142][][500][25][true][audio][mpeg]

8.5

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem


66158[66158][][500][25][true][audio][mpeg]

8.6

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022-2026


66166[66166][][500][25][true][audio][mpeg]

8.7

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu


66164[66164][][500][25][true][audio][mpeg]

9.

Závěr zasedání

9.1

Závěr zasedání


66132[66132][][500][25][true][audio][mpeg]