Předlohy k 25. zasedání ZM Přerova - 13. 6. 2022

25.  zasedání Zastupitelstva města Přerova, které se bude konat v pondělí 13. června 2022, ve 14.00 hodin ve velkém sále Městského domu na nám. TGM v Přerově

Předlohy ve formátu ZIP ke dni 3. 6. 2022

 Bod  název NÁVRHU – téma

1.

Zahájení, program

příloha

2.

Informace o činnosti Rady města Přerova od 24. zasedání Zastupitelstva města, informace z výborů

2.1

Návrh navýšení částky pro místní výbory na 2.000 Kč/občana/rok

2.2

Informace o činnosti Rady města Přerova od  24. zasedání Zastupitelstva, informace z výborů

3.

Majetkoprávní záležitosti

3.1.1

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí z vlastnictví statutárního města Přerova - bytových jednotek č. 2175/17, č. 2175/18, č. 2175/19 a č. 2175/20 v budově bytový dům č.p. 2175, příslušné k části obce Přerov I-Město, na pozemku p.č. 3346/12 v k.ú. Přerov (Malá Trávnická 5)

příloha č. 1

příloha č. 2

3.1.2

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 106/26 v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

3.1.3

Záměr statutárního města Přerova – úplatný převod nemovitých věcí do majetku statutárního města Přerova – podílu id. 1/16 pozemku p.č. 717 a podílu id. 1/16 pozemku p. č. 806, oba v k.ú. Kozlovice u Přerova, na základě využití předkupního práva podle ust. § 101 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

příloha č. 1

příloha č. 2

3.2.1

Úplatný převod nemovitých věcí ve vlastnictví statutárního města Přerova - částí pozemků p.č. 3344/3, p.č. 3345/2 a p.č. 3345/16, vše v k.ú. Přerov

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

3.2.2

Úplatný převod nemovitých věcí – pozemků p.č. 6505/36 a p.č. 6505/42, oba v k.ú. Přerov, z vlastnictví statutárního města Přerova

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

3.2.3

Úplatný převod nemovité věci z majetku statutárního města Přerova - části pozemku p.č. 479/1 v k.ú. Předmostí

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

3.2.4

Úplatný převod nemovitých věcí z majetku statutárního města Přerova – částí pozemků p.č. 1261 a p.č. 314/2 oba v k.ú. Čekyně - změna usnesení

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

3.3.1

Bezúplatný převod pozemků p.č. 1885/14 a p.č. 1887/2, oba v k.ú. Přerov z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví statutárního města Přerova

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

3.3.2

Převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova – pozemku p.č. 6834/6 v k.ú. Přerov

příloha č. 1

příloha č. 2

3.3.3

Úplatný převod nemovité věci do majetku statutárního města Přerova - komunikace na pozemcích p.č. 791 a p.č. 792 oba v k.ú. Čekyně

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

3.6.1

Zánik předkupního práva dle ust. § 101 stavebního zákona ve prospěch statutárního města Přerova k pozemku p.č. 6590/47, 6590/54 a p.č. 6590/55, vše v k.ú. Přerov prominutím povinností (dluhu) povinným z předkupního práva

příloha č. 1

příloha č. 2

3.6.2

Sportoviště Přerov, s.r.o. - dodatek č. 2 k SOHZ, navýšení finanční podpory pro rok 2022

příloha č. 1

příloha č. 2

4.

Závěrečný účet a výroční zpráva statutárního města Přerova za rok 2021

důvodová zpráva č. 1

důvodová zpráva č. 2

příloha č. 1

příloha č. 2

5.

Finanční záležitosti

5.1

Rozpočtové opatření č. 8, 9 a 10 - dodatek

důvodová zpráva

5.2

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Moravskou hasičskou jednotu – hasičský sbor Penčice na částečné pokrytí nákladů na oslavy výročí založení sboru

příloha 

5.3

Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Veslařský klub Přerov, z. s. na částečné pokrytí nákladů na vydání publikace k 90. výročí veslování v Přerově

příloha 

5.4

Žádost o poskytnutí dotace pro Moravský institut vzdělávání, o. p. s. na částečnou úhradu nákladů souvisejících s účastí v soutěži Dance World Cup

příloha 

6.

Příprava a realizace investic, dotace a veřejné zakázky

6.1

Veřejná zakázka „Přerov – rozšíření ubytovací kapacity v nouzovém bydlení“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku

6.2

Veřejná zakázka „Rekonstrukce chodníků, ul. Pod Valy“ – schválení záměru zadat veřejnou zakázku, rozpočtové opatření

příloha 

6.3

Veřejná zakázka „Poskytování hlasových a datových služeb prostřednictvím mobilního operátora“ - centralizované zadávání veřejných zakázek na telekomunikační služby, schválení záměru zadat veřejnou zakázku

příloha 

7.

Školské záležitosti

7.1

Žádost o poskytnutí individuální dotace v oblasti sportu - PLAVÁNÍ PŘEROV z. s.

7.2

Poskytnutí mimořádné individuální dotace – FBC Přerov, z.s.

8.

Sociální záležitosti

8.1

Vyhlášení Dotačního programu na podporu zubního lékařství v Přerově

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č. 5

příloha č. 6

příloha č. 7

9.

Různé

9.1

Finanční spoluúčast statutárního města Přerova na IV. etapě opravy střechy kostela svatého Vavřince v Přerově

příloha č. 1

příloha č. 2

9.2

Prominutí pohledávky (smluvní pokuty) za firmou MOTO-TRUCK CZ s. r. o.

příloha

9.3

Obecně závazná vyhláška č. .../2022, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2022, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem

příloha č. 1

příloha č. 2

9.4

Udělení označení "Čestný hrob" a vydání Vnitřního předpisu č. .../2022, kterým se mění Vnitřní předpis č. 18/2015 Pravidla pro udělování označení "Čestný hrob"

příloha č. 1

příloha č. 2

9.5

Změna vnitřního předpisu č. 18/05 Statut trvalého peněžního fondu „Sociální fond zaměstnanců statutárního města Přerova“, ve znění vnitřního předpisu č. 13/11, vnitřního předpisu č. 17/2015, Vnitřního předpisu č. 25/2017 a Vnitřního předpisu č. 11/2021

příloha

9.6

Doporučení pracovní skupiny k řešení a revitalizaci prostor domu na nám. T. G. Masaryka 8 v Přerově

příloha

9.7

Předložení a podání písemné informace o možnosti úkrytu občanů v případě válečného konfliktu

9.8

Projednání návrhů, námětů a připomínek občanů a zastupitelů ve věcech, které nebyly předmětem programu

10.

Závěr zasedání

MATERIÁLY NA STŮL:

   Bod  Název materiálu